REQUISITS COL·LEGIACIÓ


Informació i documents necessaris per poder sol·licitar l'alta com a col·legiat/ada, en les diferents modalitats, a l'l·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

Per ampliar la informació o sol·licitar l'alta col·legial, posar-se en contacte amb la Secretaria del Col·legi, Telf. 977 22 45 13, o a través de l'e-mail: colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com

 

 

  Exercents
(persona física)
Exercents
(persona jurídica)
Exercents
empresa
No Exercents
Instància Sol·licitud Col·legiació 141 141 141 141
Fotocòpia compulsada del Títol de Graduat Social o Relacions Laborals 141 141 141 141
Fotocòpia DNI 141 141 141 141
Una fotografia, tamany carnet 141 141 141 141
Autorització bancària 141 141 141 141
Fotocòpia Alta Agència Tributària 141 141    
Alta Seguretat Social 141 141    
Fotocòpia Escriptura Societat   141    
Justificant contractació Pòlissa RCP (Fabroker o altres) 141 141    
Certificat de l'Empresa on prestarà els seus serveis com a Graduat Social     141  
Contracte laboral     141  
Imprès Autorització Fitxa Col·legial 141 141 141 141
         
Imprès de documents necessaris per a la col·legiació

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top