HISTORIAL ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2003-2008

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2008

Febrer
Curs Pràctic sobre les NIC (Normes Internacionals de Comptabilitat)

6 i 7 de març
XIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

12 de març
Conferència sobre les últimes modificacions en matèria de Seguretat Social. La Llei 40/2007

6 de maig
Seminari sobre I.R.P.F. i Impost sobre el Patrimoni

28 de maig
Seminari sobre Impost de Societats

3 de juny
Conferència sobre Llei i reglament de subcontractació en el sector de la construcció

Setembre - Octubre
Curs sobre Actualització Laboral i Seguretat Social

Setembre - Novembre
Curs sobre COMPTABILITAT BÀSICA adaptada a la nova normativa de les NIC

13 de novembre
Xerrada sobre el RED DIRECTO

 

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2007

Gener - Juny 2007
Curs Pràctic de DRET PROCESSAL LABORAL

8 i 9 de març
XII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

8 de maig
Seminari sobre I.R.P.F. i Impost sobre el Patrimoni

29 de maig
Seminari sobre Impost de Societats

31 de maig
Seminari sobre les NIC (Normes Internacionals de Comptabilitat)

21 de juny
Seminari sobre Societats Professionals

27 de juny
Seminari sobre la Implantació dels Sistemes de Qualitat, segons la norma UNE-EN ISO 9001:2000, en els despatxos professionals

28 de juny
Seminari sobre eFactura, Certificació Electrònica, LEXNET

26 de setembre
Seminari sobre el Nou Estatut del Treballador Autònom

30 d'octubre
Conferència sobre la Llei de l'Estatut del Treball Autònom

8 de novembre
Seminari sobre el Nou Reglament de Gestió i Inspecció Tributària

Desembre
Curs Pràctic sobre les NIC (Normes Internacionals de Comptabilitat)

18 de desembre
Conferència sobre Estratègia Espanyola en Seguretat i Salut Laboral 2007-2012 i Llei i reglament de subcontractació en el sector de la construcció

E.P.P. 2007 - Altres accions formatives 

16 de gener
Conferència sobre la nova tarifa de cotització d'accidents de treball i malalties professionals

18 de gener
Seminari sobre LA NOVA TARIFA PER A LA COTITZACIÓ PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS

9 de maig
Ponència sobre la nova regulació de la subcontractació i la cessió il·legal de treballadors

Palau Firal i de Congressos de Tarragona
III Congrés sobre Patologies derivades de l'Estrès

 

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2006

15 de febrer
Seminari sobre NOVETATS FISCALS 2006

16 de febrer
Conferència sobre EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS. PERSPECTIVES DE FUTUR

9 i 10 de març
XI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

9 de maig
Seminari sobre I.R.P.F. i Impost sobre el Patrimoni

24 de maig
Seminari sobre Impost de Societats

28 de juny
Presentació del Llibre "Pensión de Supervivencia" de Raúl Navarro Roldán

6 de juliol
Seminari sobre La Reforma Laboral

Setembre - Novembre
Curs sobre FISCALITAT BÀSICA
Curs sobre COMPTABILITAT BÀSICA
Curs sobre ACTUALITZACIÓ LABORAL

6 de novembre
Seminari Comentaris a l'Acord sobre desenvolupament de Mesures de Renovació del Pacte de Toledo

29 de novembre
Seminari sobre LES NOVETATS DEL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNY

20 de desembre
Seminari ANÀLISI D'URGÈNCIA DE LA LLEI 35/2006, SOBRE L'IRPF I IMPOST DE SOCIETATS


E.P.P. 2006 - Altres accions formatives

12 Congrés Nacional de Graduats Socials
VALÈNCIA - 4 al 6 octubre 2006

12 Congrés Nacional Graduats Socials

7è. fòrum PREVENTIA - TARRAGONA 19/10/2006
7è fòrum Preventia - "Dificultats en l'aplicació de la llei de PRL, deu anys després"

Palau Firal i de Congressos de Tarragona
II Congrés sobre Patologies derivades de l 'Estrés

 

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2005

Gener - Juny 2005
Curs Pràctic de Dret Processal Laboral

3 de febrer
Seminari sobre Estrangeria

7 de febrer
Jornada Informativa sobre la Liquidació d'Interès de Demora en la Recaptació Executiva de la Seguretat Social

10 de febrer
Seminari sobre ASPECTES LABORALS DE LA REFORMA CONCURSAL (Continuació)

3 i 4 de març
X Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

9 de març
Seminari sobre NOVETATS FISCALS 2005

27 d'abril
Seminari sobre Prestacions

3 de maig
Seminari sobre I.R.P.F. i Impost sobre el Patrimoni

24 de maig
Seminari sobre Impost de Societats

9 de juny
Presentació llibre LA REGULACIÓ SOCIAL DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS i Conferència "els autònoms i la prevenció dels riscos laborals"

14 de juny
Seminari sobre Cooperatives

15 de juny
Sessió Informativa Inspecció de Treball i Seguretat Social

Setembre - Desembre 2005
Curs de Comptabilitat Analítica

10 d'octubre
Jornada sobre La Protecció Social del Treball Autònom

20 d'octubre
Jornada Informativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

24 d'octubre
Jornada Informativa sobre l'Aplicació de la Signatura Electrònica

28 de novembre
Seminari sobre Nous Procediments de Revisió Administrativa dels Actes Tributaris (R.D. 520/2005)

13 de desembre
Acte Lliurament Diplomes SISTEMA RED - Tresoreria General de la Seguretat Social

14 de desembre
Jornada Informativa sobre La Llei del Tabac en l'entorn laboral

15 de desembre
Conferència sobre Les Novetats de l'IVA - Presentació del llibre "L'IVA intel·ligible"


E.P.P. 2005 - Altres accions formatives

PREVENTIA 2005
VIè Fòrum Preventia, Ir Congrés del Foc, Ir Fòrum Euromediterrani de Prevenció i Seguretat

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Facultat de Ciències Jurídiques
Universitat d'Estiu de la URV (6 a 7 de juliol 2005)

Prevenció de RISCOS LABORALS i GESTIÓ DE LA QUALITAT

Palau Firal i de Congressos de Tarragona
1er. Congrés sobre Patologies derivades de l'Estrés

 

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2004

17 de febrer
Xerrada sobre la notificació electrònica dels accidents de treball a través de l'AOC

19 de febrer
Seminari sobre NOVETATS FISCALS 2004

23 de febrer
Seminari sobre el comunicat d'accident de treball. Sistema delt@

4 i 5 de març
IX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

24 de març - Tarragona
Xerrada sobre la Financiació de les Accions de Formació Contínua en les Empreses

1 d'abril
Jornada sobre la Nova Llei General Tributària

14 d'abril - Tortosa
Xerradaa sobre la Financiació de les Accions de Formació Contínua en les Empreses

14 d'abril - Tortosa
Seminari sobre la reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals

15 d'abril - Tarragona
Seminari sobre la reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals

5 de maig
Seminari sobre I.R.P.F. i Impost sobre el Patrimoni

12 de maig
Acte 5è. Fòrum Preventia a Tarragona

26 de maig
Seminari sobre Impost de Societats

10 de juny
Conferència sobre assetjament moral en el treball: tractament jurídic (mobbing)

29 d'octubre
Seminari sobre Aspectes Laborals de la Reforma Concursal

3 de novembre
Sessió Informativa sobre la comunicació de la contractació laboral per internet: Contrat@

19 de novembre
Conferència CEAL (Centro Europeo de Auditores Socio-Laborales) JORNADES TÈCNIQUES - Àrea de riscos de conceptes salarials

Setembre - Novembre 2004
Curs sobre Fiscalitat Avançada
Curs sobre Actualització Laboral

 

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2003

3 de febrer
Seminari sobre LA LLEI 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per atur i millora de l'ocupabilitat (BOE 13/12/2002)

10 i 11 de febrer
Seminari sobre NOVETATS FISCALS 2003

18 de febrer
Seminari sobre LA JUBILACIÓ PARCIAL (RD 1131/2002 I RD 1132/2002, de 31 d'octubre)

6 i 7 de març
VIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

24 de març
Seminari sobre TREBALLADORS ESTRANGERS

28 d'abril
Fòrum Fiscal: L'impost de transmissions patrimonials

29 d'abril
Convocatòria Sessió de Treball amb la TGSS de Tarragona

7 de maig
Seminari sobre I.R.P.F. i Impost sobre el Patrimoni

28 de maig
Seminari sobre Impost de Societats

5 de juny
Fòrum Fiscal: Renda i Societats, Impost d'actes jurídiques documentades, operacions societàries

Setembre-Novembre
Curs sobre Fiscalitat Bàsica

Cursos Formació Ocupacional 2003 (setembre-desembre)
Expert en gestió de salaris i assegurances socials

7 d'octubre
Fòrum Fiscal: Impost de Successions

4 de novembre
Presentació llibre Manual Pràctic de Seguretat Social

2 de desembre
Fòrum Fiscal: Nou Règim Tributari de les Societats Patrimonials

4 de desembre
Conferència sobre Medi Ambient, Qualitat de Vida i Empresa

18 de desembre
Seminari sobre la Nova Normativa sobre Autònoms (RD 1273/2003, de 10 d'octubre)

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top