Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT IL.LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA

 

1. Qui és el responsable del tractament de les dades?

El responsable del Tractament de les seves dades és Il.lustre Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona amb domicili en Av. Estanislau Figueres núm. 17, 43002 Tarragona (Tarragona), proveïda de Numero CIF: Q4369002C.

El titular del lloc web informa els Usuaris que compleix amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i del Consejo de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que el titular d'aquest lloc web es reserva el dret a modificar el present text per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials, vigents en el moment precís en què s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

 

2. Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant colegio@graduados-sociales-tarragona.com o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal del titular d'aquest lloc web.

 

3. Com s'obtenen les dades?

Les dades tractades per Il.lustre Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona han estat obtinguts directament de l'usuari web a través dels diferents formularis que empleni durant la navegació a través del WEBSITE.

 

4. Quins tipus de dades es tracten?

• Dades identificatives i de contacte.

• Dades de navegació en Internet.

 

5. Quina és la finalitat i la legitimació?

a) Tramitar i gestionar la sol·licitud d'informació basat en el seu consentiment exprés

b) Enviament de comunicacions comercials per diferents mitjans, inclòs els electrònics basats en el seu consentiment exprés i en l'interès legítim del responsable a oferir-li informació sobre els seus serveis.

c) Gestionar la seva sol·licitud d'ocupació o la seva inscripció en una oferta d'ocupació basada en el seu consentiment exprés.

 

6. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals seran conservades en tant no es revoqui el seu consentiment al tractament o sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

 

7. A qui se cedeix les dades?

No es comunicaran dades personals a cap tercer, tret que se l'informi d'això expressament o existeixi obligació legal.

No existeix previsió de transferències internacionals de dades.

 

8. Informació a l'usuari sobre els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició de les seves dades

Els Usuaris podran exercitar, els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a l'adreça assenyalada en l'encapçalament.

 

Així mateix, l'Usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment dirigint-se al responsable del tractament en els mateixos termes.

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top