SERVEIS COL·LEGIALS

SERVEIS DEL COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA


Col·legiacions: Aquest departament és el que s’ocupa de tota la part oficial, pròpiament dita, referent a les col·legiacions, que un Col·legi professional ha de contemplar com a entitat de dret públic dins del marc legal establert. Canalitza tot el relatiu al col·legiat i a la seva col·legiació segons els estatuts i normativa vigent. Des d’aquest departament es dóna informació respecte la col·legiació via personal, telefònica i per email, es tramiten els moviments col·legials, manté actualitzades les dades de tots els col·legiats, així com els seus expedients col·legials.


Ètica i Intrusisme Professional: gestió sota el control de la Comissió d’Ètica i Intrusisme i amb l’assistència de l’Assessor Jurídic, de tot el relatiu a l’intrusisme professional i ètica professional.


Responsabilitat Civil Professional: supervisió dels casos de sinistres dels col·legiats adherits a la pòlissa de RC que té el Col·legi amb la corredoria d’assegurances.


Pàgina Web: principal canal de comunicació amb els col·legiats. S’ofereix tota la informació i novetats que es produeixen dia a dia convertint-se en l’instrument fonamental d’informació i de serveis per al col·legiat.

Des de la creació de la nostra web, aquesta s’ha anat renovant contínuament, en especial per que fa als seus continguts, que s’actualitzen de forma constant en funció de la informació i normativa diària.

A la web, dins la pàgina principal, es pot accedir a tota una sèrie d’apartats d’informació general, d’accés públic, tant pels nostres col·legiats com per qualsevol persona que consulti la nostra pàgina en busca d’informació del nostre col·lectiu.

Els apartats d’accés restringit, Col·legiats i Col·legiats Exercents, continuen essent l’eix central de la nostra web perquè aglutinen tota l’oferta d’informació i de serveis dels nostres col·legiats. Dins de Col·legiats, apartat obert a tots els col·legiats de totes les modalitats, es troba informació d'interès pel col·legiat: la normativa més important que surt publicada, informació addicional dels Seminaris que es realitzen en el Col·legi, el Marc Jurídic Col·legial, informació i fotografies dels principals Actes Col·legials i d'especial interès pel col·legiat no exercent, accés a la Borsa de Treball, on poden accedir a la relació d'ofertes de treball que ens fan arribar les empreses o els mateixos col·legiats, i accés a la visualització de les gravacions en vídeo d'accions formatives de l'Escola de Pràctica Professional.

L’apartat de Col·legiats Exercents és la secció de la pàgina web dedicada a donar serveis i informació exclusiva per als col·legiats exercents. Aquí es recullen totes les novetats, disposicions, normativa, temes d’interès, que puguin ser necessaris i d’utilitat pel col·legiat exercent. Aquí es troba la secció de Convenis Col·lectius, Normativa d'interès per l'exercent, Convenis de Col·laboració amb Organismes, i la Base de Dades de Iberley.


Biblioteca i Formació: el departament de formació i biblioteca ofereix la informació especialitzada de normativa, jurisprudència i publicacions diverses, tant en suport paper com informàtic, i s’ocupa de la formació dintre del que és l’Escola de Pràctica Professional, a través de la qual s’ofereixen totes les accions formatives als col·legiats, empleats i els seus col·laboradors.

En la biblioteca del Col·legi hi consten per sobre de 4.000 documents físics de consulta i part d’aquests documents estan destinats al préstec. Els col·legiats poden sol·licitar convenis col·lectius, lleis i tota aquella legislació que puguin necessitar. Com a material de consulta en la biblioteca, es té accés online a la base de dades de l'editorial Iberley.

L’Escola de Pràctica Professional del Col·legi, ofereix durant tot l’any, un ampli ventall de cursos, seminaris, conferències, sessions de treball, mitjançant els quals, es pretén tenir informats de totes les novetats legislatives així com proporcionar la possibilitat de reciclar-se en tots els temes d’actualitat que el correcte exercici de la professió fan necessaris i imprescindibles per a donar un immillorable servei professional als clients. L’oferta formativa pot variar en funció del canvi normatiu produït durant l’exercici i la demanda de formació contínua amb cursos de llarga durada, el que fa que variï d’un any a l’altre.


Borsa de Treball: es relacionen les demandes de feina, que ens fan arribar els nostres col·legiats i que són accessibles per a qualsevol persona o empresa que visiti la nostra pàgina, i consultar així les demandes de feina relacionades, si necessiten contractar algun Graduat Social. En l’apartat de Col·legiats de la nostra web, els col·legiats poden consultar les ofertes de treball que ens fan arribar les empreses així com els propis col·legiats. Els Graduats Socials Col·legiats, tenen la possibilitat de trobar un lloc de treball, dins la seva pròpia especialitat. Així, les empreses es posen en contacte amb el Col·legi per fer arribar la seva oferta de treball.


Acords col·laboració: els col·legiats Exercents Lliures, es podran beneficiar dels avantatges que proporcionen els acords de col·laboració signats amb els diferents organismes, i tots els col·legiats, es poden beneficiar i gaudir dels avantatges, i condicions especials que els poden proporcionar els acords amb les entitats col·laboradores.


Servei d’atenció als Col·legiats en general: en tot el relatiu a les seves demandes i necessitats col·legials, com són totes les variacions en les seves fitxes i modalitats de col·legiació, assegurança de Responsabilitat Civil, consultes en general, informació a través dels principals canals de comunicació com són la revista Criteri (informació general). També s’ofereix la possibilitat d’utilitzar per a les reunions de treball dels Graduats Socials, prèvia reserva, les aules del Col·legi.


Servei d’Utilització de Togues: els col·legiats Exercents tenen a la seva disposició a la sala de Graduats Socials i Advocats dels Jutjats del Social núm. I, II i III de Tarragona, la utilització de 7 togues per a la seva actuació en judicis.

Així mateix, en el Jutjats del Social de Tortosa i Reus, en la Sala de Graduats Socials, els col·legiats Exercents tenen a la seva disposició 3 i 2 togues respectivament.


Serveis en general: informació general, enviament telemàtic de revistes del Col·legi (Criteri, Memòria anual).


Servei de consultoria: Laboral, Fiscal, Comptable i Mercantil.

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top